Who am I and what am I about? (Tôi là ai?)

 Victoria Pye - Marrickville Independent

Who am I, why do I want to be an independent councillor in the Inner West Local council and what do I believe in? 

Tôi là ai, tại sao tôi lại muốn trở thành ủy viên độc lập tại hội đồng thành phố Inner West và tôi tin tưởng vào điều gì?

I’m a 29-year-old Marrickville local. I’ve lived in Marrickville for 5 years and the Inner West for 8 years.  Both my parents grew up in the Inner West, my dad lived on Riverside Crescent in Marrickville and used to go swimming in Cooks River (seems really gross now!). They moved to the Central Coast to raise a family and that’s where I grew up. I commuted from Terrigal to Sydney University to complete my degree, and once I finished and got a job I moved into an apartment in Dulwich Hill with friends. In between then and now I’ve moved to Marrickville, completed a Master’s degree in statistics and developed a keen interest in democracy and independent politics.

I want to be an independent councillor because I think that local government should be run by locals, who make their decisions based on what is best for the community, and that alone. As an independent councillor all of my decisions would be based on what the community wants and my conscience, not instructions from party power brokers, or policies created for State and Federal Governments. 

As an independent councillor I would be happy to work with any of the parties in the best interest of Marrickville residents. In terms of political persuasion, I’m progressive and would definitely be considered left wing.  I think the major parties play an important role in politics, particularly State and Federal, however I do think that on a local level having independent representation is very important. Independents help to keep the major parties honest, ensure there is transparency in decision making and to focus attention on local issues. 

I believe that honesty is the best policy - that having an honest and transparent representation is the most important part of an effective democracy

I believe that everyone should be able to feel safe and accepted in their community - It shouldn’t matter how much money you make, where you come from, what language you speak, what religion you are or what your sexuality is, everyone deserves basic services, support and respect.  Everyone deserves opportunities to get an education, to gain employment, to have a safe home and to live a fulfilling life.

I believe that we are responsible for the stewardship of this planet - we haven’t been doing a very good job. They say that you don’t inherit the land from your elders, but that you lease it from your children, and at this rate, we aren’t going to be getting the bond back. 

I believe we all have the power to make the world a better place – whether its volunteering for your local sports club, donating time or money to charity or just being a great neighbour, everyone can do something to help others and that’s how we make an awesome liveable community and planet.

 

Tôi là một cư dân Marrickville 29 tuổi. Tôi đã sống ở Marrickville được 5 năm và 8 năm ở Inner West . Cả bố và mẹ tôi đều lớn lên tại Inner West, trước đây bố tôi sống ở Riverside Crescent, Marrickville và ông từng thường xuyên đi bơi ở dòng sông Cooks (giờ đang bị ô nhiễm nghiêm trọng!). Khi lập gia đình, họ chuyển về Central Coast và đó là nơi tôi lớn lên. Hành trình thời sinh viên của tôi là đi lại từ Terrigal đến Đại học Sydney. Khi hoàn thành văn bằng và bắt đầu đi làm tôi chuyển đến Dulwich Hill với bạn bè. Sau đó một thời gian tôi chuyển về Marrickville, hoàn thành bằng thạc sỹ thống kê. Từ đó đến nay tôi đặc biệt quan tâm đến nền dân chủ và các hoạt động chính trị độc lập.

Nguyện vọng của tôi là trở thành ủy viên hội đồng độc lập vì tôi cho rằng chính quyền địa phương phải được quản lý bởi người dân địa phương, những người quyết định hướng đi tốt nhất cho cộng đồng. Là một ủy viên hội đồng độc lập tất cả các quyết định của tôi sẽ dựa trên những gì cộng đồng mong muốn và lương tâm của mình, chứ không theo chỉ thị của những người môi giới quyền lực đảng phái, hay các chính sách dành cho Bang và Chính quyền Liên bang. 

Nếu trở thành ủy viên hội đồng độc lập, tôi sẵn lòng làm việc với bất kỳ bên nào vì lợi ích của cư dân Marrickville. Xét về phương diện niềm tin chính trị, tôi có quan điểm tiến bộ của một ứng cử viên cánh tả. Tôi thừa nhận các chính đảng có vai trò quan trọng trong chính trị, đặc biệt là Bang và Liên bang, tuy nhiên tôi cho rằng việc có những người đại diện độc lập ở cấp địa phương cũng rất quan trọng. Các ứng cử viên độc lập duy trì tính công bằng, đảm bảo minh bạch trong việc ra quyết định và tập trung chú ý vào các vấn đề địa phương.

Tôi tin rằng trung thực là chính sách tốt nhất - có một đại diện trung thực và minh bạch là cơ sở quan trọng cho một nền dân chủ thực sự

Tôi tin rằng tất cả công dân có quyền đảm bảo sự an toàn và được chấp nhận trong cộng đồng - Không quan trọng tình trạng tài chính, xuất thân, ngôn ngữ, tôn giáo hay bản năng giới tính, mọi người đều xứng đáng được hưởng những dịch vụ cơ bản, hỗ trợ và tôn trọng. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội về giáo dục, việc làm, có một ngôi nhà an toàn và sống một cuộc đời trọn vẹn.

Tôi tin rằng cương vị quản gia hành tinh này là trách nhiệm của chúng ta - chúng ta đã không làm trọn vai trò của mình. Họ nói rằng bạn không thừa hưởng đất đai từ người lớn tuổi, nhưng lại cho con cái thuê, và nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không nhận lại được khế ước. 

Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều có khả năng làm cho thế giới tốt đẹp hơn - dù là tình nguyện cho câu lạc bộ thể thao địa phương, đóng góp thời gian, tiền bạc làm từ thiện hay trở thành một người hàng xóm thân thiện, mọi người đều có thể làm gì đó để giúp đỡ người khác và đó là cách chúng ta chung tay tạo nên một cộng đồng sinh sống hạnh phúc.


Showing 1 reaction

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Simone Rindfleish
    Refreshing and passionate, you are everything that local councils are lacking . Good luck Victoria, you have my vote !